Hoe we de impact meten
Hoe we de impact meten

Impact tot in detail

Bij One Acre Fund hechten we veel waarde aan het meten en begrijpen van de impact van programmadeelname op het leven van boeren. We beschouwen impact als onze ‘poolster’, en rigoureuze metingen zijn de enige manier om te weten of we de goede kant op gaan.

One Acre Fund beschikt over historisch gerichte meetrapportages over de dollarwinst die door ons programma wordt gegenereerd. Dit blijft ons meest betekenisvolle resultaat, gebaseerd op de verplichting om boeren een sterk rendement te bieden op hun financiële investering in One Acre Fund. We hebben er echter steeds meer aan gewerkt om onze bredere impact te begrijpen, zowel voor als buiten onze boeren. De onderstaande rapporten geven weer wat we hebben geleerd over de aard en diepgang van onze impact. We hopen deze lijst de komende jaren aan te vullen, en vooral hopen we dat anderen die in een vergelijkbare hoedanigheid bij vergelijkbare klanten werken, kunnen profiteren van onze inzichten.

Holistische impact / Onze klant begrijpen

Holistisch impactrapport. Bij One Acre Fund meten we nauwgezet de resultaten van ons werk in het leven van boeren door elk jaar de impact van het programma op de opbrengsten en winsten te testen. Het is voor ons belangrijk dat boeren rendement op hun investering krijgen, als maatstaf voor onze effectiviteit en hun succes. Verder proberen we de bredere impact van ons werk op het leven van boeren te begrijpen op gebieden als de accumulatie van activa, voeding en bodemgezondheid. Ons Holistic Impact Report presenteert voorlopige bevindingen van dergelijke secundaire impacts in al onze landen waar we actief zijn. Hoewel onze huidige impact op deze gebieden bescheiden lijkt, verfijnen we voortdurend onze programma's, vooral op de aandachtsgebieden voeding en bodemgezondheid, evenals onze meetstrategie, en hopen we in de toekomst nog grotere vooruitgang te zien.

Veerkracht van boeren. Het opbouwen van de veerkracht van onze klanten – hun vermogen om schokken en stressoren te weerstaan ​​– is essentieel om de duurzaamheid van de programma-impact van One Acre Fund te garanderen. In 2017 hebben we een internationaal onderzoek uitgevoerd om de impact van One Acre Fund op de veerkracht van boeren beter te begrijpen. Dit rapport schetst de methodologie die wordt gebruikt om de impact van het programma op de veerkracht van boeren te meten en presenteert ook de resultaten van het onderzoek dat in zes landen is uitgevoerd. We meten het veerkrachtvermogen aan de hand van vijf belangrijke pijlers. Deze zijn: toegang tot voedsel, bezit van bezittingen, goede landbouwpraktijken en diversiteit, aanpassingsvermogen en sociale netwerken. We constateren dat het programma heeft bijgedragen aan een grotere veerkrachtcapaciteit voor klanten in alle landen waar ze actief zijn. De trajecten naar meer veerkracht en impact onder elke pijler verschillen echter per land.

Onderzoek naar kwaliteit van leven – Basislijn. In 2015 zijn we begonnen met een longitudinaal onderzoek naar de impact van programmadeelname op een breed scala aan levenskwaliteitgerelateerde maatregelen, waaronder gezondheid, voeding, onderwijs en de oprichting van kleine bedrijven. Voor dit onderzoek volgen we zowel One Acre Fund-boeren als boeren in een aangrenzend niet-programmagebied en volgen hun resultaten. Het onderzoek wordt zowel in Kenia als Rwanda uitgerold en we zullen de resultaten delen naarmate deze zich ontwikkelen. Het Keniaanse 'basislijn'-rapport bevat een voorlopige effectbeoordeling, omdat we ongeveer 300 'ervaren boeren' in onze programmasteekproef hebben opgenomen. Door deze boeren te vergelijken met nieuw ingeschreven boeren kunnen we een voorproefje krijgen van hoe de impact van het programma er de komende jaren uit zou kunnen zien.

Onderzoek naar kwaliteit van leven – Jaar 1-rapport. Dit rapport vat de resultaten samen van twee jaar dataverzameling waarin de impact van de deelname aan het One Acre Fund-programma op de levenskwaliteit van boeren wordt onderzocht. We vergelijken de veranderingen in de levens van boeren van One Acre Fund ten opzichte van een vergelijkingsgroep van niet-deelnemende boeren op een reeks uitkomsten, waaronder honger, onderwijs, uitgaven, gezondheid, voeding, financiële geletterdheid en genderdynamiek. Het onderzoek heeft betrekking op ongeveer 5.000 boeren die in zowel Rwanda als Kenia wonen, onze twee grootste programma's. We zullen de gegevensverzameling in 2017 herhalen om een ​​nog dieper inzicht te krijgen in veranderingen op de langere termijn.

Onderzoek naar kwaliteit van leven – Jaar 2-rapport. Dit rapport vat de resultaten samen van drie jaar dataverzameling, waarin de impact van de deelname aan het One Acre Fund-programma op de levenskwaliteit van boeren wordt onderzocht. We vergelijken de veranderingen in het leven van boeren uit One Acre Fund ten opzichte van een vergelijkingsgroep van niet-deelnemende boeren op basis van een reeks uitkomsten. Het derde jaar van gegevensverzameling volgde op een droogtejaar in Kenia, en een deel van de winst uit het eerste programmajaar ging verloren. De gevolgen van het eerste jaar, zoals extra investeringen in vee, hebben de boeren van het One Acre Fund waarschijnlijk geholpen een zwaar landbouwjaar te doorstaan. In 2018 voeren we een laatste jaar van gegevensverzameling uit om een ​​nog dieper inzicht te krijgen in de gevolgen op de langere termijn.

Onderzoek naar kwaliteit van leven - rapport jaar 3. We presenteren de resultaten van de laatste gegevensverzamelingsronde van dit longitudinale onderzoek in Kenia. Hier hebben we de impact van het programma op een breed scala aan maatregelen voor de kwaliteit van leven onderzocht voor boeren die hebben deelgenomen aan het One Acre Fund-programma en hebben we de veranderingen in de loop van de tijd vergeleken met een vergelijkingsgroep van niet-deelnemende boeren. Nadat we een sterke stijging van de maïsproductiviteit en -winst hadden vastgesteld, constateren we dat de boeren van One Acre Fund hun programmatische winsten investeerden in vee en agroforestry-activa, hun uitgaven aan voedsel verhoogden en hun uitgaven aan kinderonderwijs verhoogden. Boeren van One Acre Fund rapporteerden ook veel meer geluk en minder stress, toegeschreven aan het programma.

Uitgebreid impactrapport. Dit rapport vertegenwoordigt tien jaar organisatorisch leren over meten en impact. We onderzoeken de impact in termen van dollarwinst, kwaliteit van leven en verbetering van het milieu en we kijken hoe de impact verder reikt dan onze klantboeren. Op alle gebieden concentreren we ons niet alleen op het verbeteren van de nauwkeurigheid, maar ook op het gebruik van gegevens om ons programma te verbeteren.

Kenia Inkomsten- en uitgavenrapport. Om het economische profiel van de boeren van het One Acre Fund en hun niet-deelnemende buren beter te begrijpen, hebben we een volledig kalenderjaar lang 400 boeren gevolgd, waarbij we hen uitvoerig hebben ondervraagd over hun uitgaven en inkomen. Dit is onze meest diepgaande blik op het financiële leven van de boeren waarmee we samenwerken.

Nauwkeurigere financiële impact

Overloopeffect in Kenia. Deze memo schetst onze inspanningen om de overloop van de impact naar niet-deelnemende boeren te begrijpen en te kwantificeren. We hadden al jaren gehoord dat boeren uit de buurt op de manier van One Acre Fund aanplantten, maar we hebben nu rigoureus bewijsmateriaal waaruit blijkt dat programma-spillover goed is voor een extra 90 kg maïs per hectare voor niet-deelnemende boeren.

Verschil-in-verschil. Naast de gerandomiseerde controlestudie (RCT) maakt One Acre Fund periodiek gebruik van de statistische 'differentie-in-difference'-techniek om onze jaarlijkse impactmetingen te verifiëren. Een verschil-in-verschil-schatting is een van de meer rigoureuze quasi-experimentele benaderingen: er wordt gekeken naar de verandering in de oogsten in de loop van de tijd voor boeren die meedoen aan het One Acre Fund, waarbij de verandering in de oogsten over dezelfde periode wordt afgetrokken van boeren die blijven. uit het programma. Deze memo behandelt onze nieuwste en meest uitgebreide onderzoeken naar het verschil in verschil.